Lai nodrošinātu vietnes darbību, RERE Grupa ievāc un apstrādā sīkdatnes.
Vairāk informācija par sīkdatnēm.

Izvēlieties, kurām sīkdatnēm piekrītiet:
Pielāgot sīkdatnes Piekrītu visām sīkdatnēm

RERE Grupa Privātuma Politika

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kas ir sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, viedtālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Tās tiek izmantotas, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Sīkdatnes katrai apmeklētajai mājaslapai ļauj atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa “RERE Grupa” izmanto triju veidu sīkdatnes:
• Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
• Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
• Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlējies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus. Arī analītiskās sīkdatnes identificē iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem pārvalda trešās personas datu, piemēram, Google Adwords.


Kādiem mērķiem izmantojam sīkdatnes

“RERE Grupa” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes (mājaslapas) lietošanas pieredzi:
- nodrošinātu ērtāku un lietotājiem piemērotāku mājaslapas funkcionalitāti;
- pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti tās apmeklētāju lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, lapā pavadīto laiku u.c.
Sīkdatnes parasti tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Kā apstiprināt vai atteikties no sīkdatnēm

Apmeklējot  “RERE Grupa” mājaslapu pirmo reizi, lietotājam parādās logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Apstiprinot savu piekrišanu piekļuvei sīkdatnēm Jūsu ierīcē, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un gadījumiem, kad to iegūtā informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.
Ja mājaslapas lietotājs ir persona, kurai ar “RERE Grupa” ir noslēgts līgums, attiecīgi sīkdatņu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma ar lietotāju izpilde, vai, lai “RERE Grupa” īstenotu leģitīmas intereses.
Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes pilnvērtīga lietošana nav iespējama.
Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz  info@datuspecialisti.lv vai info@reregrupa.lv.

 

AS RERE GRUPA UN SAISTĪTO UZŅĒMUMU PRIVĀTUMA POLITIKA


AS “RERE Grupa” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@datuspecialisti.lv vai info@reregrupa.lv.
Adrese: Biroju komplekss “Baltais vējš”, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: + 371 67063700

Kas apstrādās jūsu personas datus - Pārzinis
AS “RERE Grupa” uzņēmumu grupas ietvaros Pārzinis ir katrs grupas uzņēmums, kas patstāvīgi vai kopā ar citiem grupas uzņēmumiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. AS “RERE Grupa” ir sekojoši grupas un saistītie uzņēmumi:

- AS “RERE Grupa”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103819319, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
- SIA “RERE Būve”, reģistrācijas Nr. 40103820549, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
- SIA “RERE Meistari”, reģistrācijas Nr. 40003707863, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
- SIA “RERE Vide”, reģistrācijas Nr. 40103820553, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
- SIA “RERE Design&Build”, reģistrācijas Nr. 40203284381, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Pilnsabiedrības, kur RERE Grupas uzņēmums ir biedrs ar vairākuma līdzdalību.

Uzņēmumu grupas līmenī AS ”RERE Grupa” nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, piemēram, grupas mēroga zīmolvedības, tirgvedības, finanšu, personāla u.c. administratīviem un uzņēmējdarbības, preču, pakalpojumu, klientu, piegādātāju un sadarbības partneru attiecību pārvaldības nodrošināšanai.
Katrs no “RERE Grupa” grupas uzņēmumiem: AS “RERE grupa” meitas uzņēmumi un grupas uzņēmumu kontrolētās pilnsabiedrības, ir patstāvīgi atbildīgas par personas datu apstrādi saviem mērķiem, piemēram, līgumsaistību izpildei, videonovērošanas veikšanai būvobjektā u.c.
“RERE Grupa” grupas uzņēmums var apstrādāt personas datus, kurus ir ieguvis kāds cits grupas uzņēmums (t.sk. pilnsabiedrība) šiem pašiem mērķiem.

“RERE Grupa” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
1. Finanšu, grāmatvedības un personāla uzskaitei
- ar nolūku grāmatvedības uzskaite, resursu plānošana, sniegto pakalpojumu uzskaite, apmaksa, nodokļu, parādsaistību administrēšana; saņemto preču/pakalpojumu uzskaite, apmaksa; darba attiecību ar darbiniekiem nepieciešamās informācijas uzskaite, darba samaksas uzskaite; norēķinu ar uzņēmumu uzskaite
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 6.panta 1.daļas c) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – uzņemto saistību izpilde un grāmatvedības kārtošana, atbilstoši Latvijas Republikas Likumam par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, MK noteikumiem nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Darba likums, nodokļu un citu valsts noteikto obligāti veicamo iemaksu regulējošie tiesību akti (VSAOI, IIN), Civilprocesa likums (ieturējumi). Grāmatvedības uzskaites dati tiek glabāti 5 gadus, vai saistību neizpildes gadījumā līdz 10 gadiem.

2. Administratīvo un juridisko lietu administrēšanai, lietvedības kārtošanai, ar nolūku ienākošās un izejošās korespondences kārtošana, dokumentu uzskaite un administrēšana, lai noslēgtu vai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, izpildītu Mums uzliktus juridiskus pienākumus, kā arī gadījumos kad šādas darbības nepieciešamas Mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz “RERE GRUPA” grupas uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos tiesību aktos - Komerclikumā, Civillikumā un citos speciālos pamatkomercdarbības nozares ārējos tiesību aktos; uzņemto saistību izpilde. Dati tiek glabāti līdz 10 gadiem.

3. Personāla administrēšanai, ar nolūku “RERE Grupa” grupas uzņēmumu darbinieku personāla attīstības vadība, motivācijas sistēmas un atalgojuma vadība, personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas vadība, personāla atlase, darba tiesisko attiecību administrēšana, trauksmes cēlāju lietvedības kārtošana, labvēlīgas, lojālas komandas un pozitīva mikroklimata veidošana kolektīvā.
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos tiesību aktos -  Darba likums, Likums par Grāmatvedību un speciāliem pamatkomercdarbības nozares ārējiem tiesību aktiem, kā arī Regulas 6.panta 1.daļas a) punkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Dati tiek glabāti no 1 līdz 75 gadiem, ievērojot tiesību aktos noteikto glabāšanas termiņu.
Personāla atlases dokumenti bez darba tiesisko attiecību nodibināšanas, tiek glabāti 4 mēnešus.

4. Mārketinga mērķiem, ar nolūku “RERE Grupa” grupas Uzņēmumu zīmola vadība, mārketinga iekšējās un ārējās komunikācijas, korporatīvo pasākumu aktivitāšu, attiecību ar medijiem un reklāmas vadība, sabiedrisko attiecību veidošana, attiecības ar esošiem klientiem, jaunu klientu, darbinieku piesaistes vadība, korporatīvās kultūras nodrošināšana, darba sasniegumu/panākumu publiskošana, darbinieku dalība nozares konkursos (Būvindustrijas Lielā Balva, Gada Balva Būvniecībā u.c.) pārvaldība un koordinēšana, labvēlīgas, lojālas komandas un pozitīva mikroklimata veidošana kolektīvā, ievērojot Darba devēja leģitīmās intereses un darbinieku sniegtās piekrišanas, sabiedrības informēšana saskaņā ar Būvniecības likumu, nodrošinot būvtāfeles izvietošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajam.

RERE Grupa Būvniecības projektu vai citu korporatīvo pasākumu publiska atspoguļošana iekšējos un ārējos komunikācijas kanālos ir RERE Grupa leģitīma interese. RERE Grupa nodrošina informācijas sniegšanu par pasākuma publisko formātu. Personu aktīva rīcība (it īpaši, ja veiktas informēšanas darbības par pasākuma publisko formātu), kas izpaužas pasākumu apmeklējot, ir uzskatāma par personas piekrišanu pasākuma atspoguļošanai (rakstveidā, foto, video) iekšējos un ārējos informācijas kanālos.

Datu subjekta foto/video un citas personas datu saturošas informācijas no RERE Grupa korporatīvajiem pasākumiem vai realizētajiem projektiem publiskošana nevar būtiski ierobežot datu subjektu tiesības, kuras ir daļa no RERE Grupa profesionāļu komandas vai citādi ir profesionāli saistīti ar RERE Grupa un/vai tās partneriem utml, jo tiek atainotas tikai un vienīgi saistībā ar datu subjektu profesionālu darbību “RERE grupā”.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos tiesību aktos -  Būvniecības likums un citi nozares ārējie tiesību akti; kā arī Regulas 6.panta 1.daļas f) punkts: “RERE Grupa” grupas Uzņēmumu leģitīmās intereses - veikt darbības klientu noturēšanai, informēt sabiedrību par savu darbību u.c.

Publicētās Intervijas, viedokļi, foto/video attēli no korporatīvajiem pasākumiem, būvobjektu filmēšana/ fotografēšana atsevišķos pasākumos glabā patstāvīgi marketinga mērķiem nākotnē. Aptaujas, viedokļi (ja satur personas datus) – tiek glabāti līdz vienam gadam. Citi dati tiek glabāt atbilstoši nepieciešamībai, piemēram, būvtāfeles, darbinieku plāksnītes uz durvīm utml.

5. Videonovērošanai būvobjektos, ar nolūku “RERE Grupa” īpašuma un trešo personu īpašuma, kas novietots būvobjektā vai tā teritorijā, aizsardzībai un gādāšanai par personu drošību, novēršot iespējamos likumpārkāpumus, fiksējot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, identificējot iespējamo likumpārkāpēju, kā arī uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, darba drošības un būvobjekta darba kārtības noteikumu ievērošanu. Minētā ietvaros pieejamie dati var tikt izmantoti izvērtējot piesaistītā Uzņēmēja saistību izpildi atbilstoši līguma prasībām.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas d) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, kā arī Regulas 6.panta 1.daļas f) punkts - RERE Grupa leģitīmo interešu ievērošanai – īpašuma un personu drošība, novērst krāpniecības, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, pakalpojumu sniegšanas efektivitāte; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Videonovērošanas veikšana būvobjektos atbilst sabiedrības kopīgai interesei kā uzņēmuma leģitīmai interesei un tādejādi tā ir būtiskāka par atsevišķa indivīda - datu subjekta tiesību ierobežojumu.
Videonovērošanas ierakstu dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

6. Elektroniskajai darba laika uzskaitei būvobjektos, piekļuves un caurlaides kontrolei, ar nolūku nodrošināt būvlaukumā nodarbināto personu – būvdarbu veicēja vai apakšuzņēmēja darba ņēmēju, kas veic darbu būvlaukumā būvdarbu līguma izpildei, darba laika elektronisku reģistrāciju, uzskaiti un reģistrēto datu glabāšanu, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē un piekļuves kontrole būvobjektā atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajam.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz  Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām.

7. Mājas lapas www.reregrupa.lv funkcionalitātes nodrošināšanai, sīkdatņu apstrāde, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīze, ar nolūku uzlabot vietnes funkcionalitāti, uzlabot mājas lapas satura kvalitāti un pielāgotu vietni lietotāju vajadzībām.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses un/vai Jūsu piekrišana (Regulas 6. panta 1. punkta a un f apakšpunkti). Sīkāk skatieties sadaļā Sīkdatņu izmantošanas noteikumi.

8. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad  sniedz attiecīgus datus “RERE Grupa”.

Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati

Personas datu galvenokārt mēs saņemam no klientiem, darbiniekiem tieši, apmeklētājiem tieši – personu apliecinoši dokumenti, sarakste utml., videonovērošanas kameru veiktie ieraksti, tīmekļa vietnes sīkdatnes. Personas datus mēs saņemam netieši no piesaistītajiem apakšuzņēmumiem par Būvobjektos nodarbinātajām personām vai Būvobjekta apmeklētājiem Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ietvaros saskaņā ar likumu.

Informācijas sniegšana un saņemšana ir nepieciešama, lai mēs spētu Jums nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu pakalpojumu un lai izpildītu uz mums attiecināmus tiesību aktos noteiktus juridiskus pienākumus. Noteiktos gadījumos informācijas nesaņemšana var apgrūtināt vai padarīt neiespējamu pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu saņēmēji.

“RERE Grupa” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, darba braucienu (t,sk. pārvadājumu un izmitināšanas) nodrošināšanas ietvaros, obligātās veselības apdrošinātājam, zvērinātam revidentam;
• saskaņā ar personas, kuras dati tiek nodoti, skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām, vai pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
• Reģistrētos datus par būvlaukumā nodarbinātajām personām un to nostrādātajām darba stundām izmanto Valsts ieņēmumu dienests iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un mikrouzņēmumu nodokļa administrēšanai, Valsts darba inspekcija darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzībai un kontrolei un Būvniecības valsts kontroles birojs būvspeciālistu pienākumu izpildes kontrolei atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam.
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī “RERE Grupa” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi “RERE Grupa” likumīgās intereses.

Efektīvas būvniecības, zīmolvedības, informācijas sistēmu administrēšanas, apsardzes un citu pakalpojumu sniegšanas nolūkā “RERE Grupa” var saviem sadarbības partneriem (apstrādātājiem) noteiktu darbību veikšanai nodot personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams konkrēto uzdevumu izpildei. “RERE Grupa” sadarbības partneri sniedz garantijas, kas nodrošina personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar  “RERE Grupa” prasībām.

“RERE Grupa” nenodod personu datus uz trešajām valstīm (tas ir, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), ja vien tas nav tieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu trešajā valstī. Ja pakalpojuma sniegšana prasa personas datu nodošanu uz trešo valsti, tad “RERE Grupa” nodrošina tiesību aktos noteikto drošības garantiju saņemšanu un tiesisko pamatu datu nodošanai.

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ikvienam ir arī tiesības pieprasīt  “RERE Grupa” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz to, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz  “RERE Grupa” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no “RERE Grupa” pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:

• rakstveida formā klātienē AS “RERE Grupa” juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• pa pastu vai elektroniskā pasta veidā (nosūtot e-pastu uz šajā dokumentā norādītajiem adresātiem), parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par piekļuvi saviem datiem, AS “RERE Grupa” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

“RERE Grupa” personai sagatavoto atbildi nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu, vai izsniedz  personīgi pēc personu identificējoša dokumenta uzrādīšanas. E-pastā atbildi sniedz tikai tad, ja persona to lūgusi un iepriekš  nodrošināta personas identificēšana, pārliecinoties, ka iesnieguma iesniedzējs ir  tā  persona, par kuru ir pieprasījums vai uz kuru pieprasījums attiecināms.

“RERE Grupa” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un sniedz informāciju, ko var apkopot par saprātīgiem līdzekļiem. Personas iebildumu gadījumā “RERE Grupa” veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Kā persona pauž piekrišanu datu apstrādei un var šo piekrišanu atsaukt
Personas sniedz savu piekrišanu personas datu apstrādei rakstiski, mutiski vai ar noteiktu konkrētu savu brīvu un informētu rīcību.

Personu aktīva rīcība, kas izpaužas apmeklējot AS RERE Grupa korporatīvos pasākumus, ir uzskatāma par datu subjektu piekrišanu attiecīgā pasākuma publiskajam formātam (jo īpaši, ja veiktas informēšanas darbības, piemēram, izziņojot ielūgumos un izvietojot paziņojumus pasākuma norises vietā par pasākuma publisko formātu) un ietver personas piekrišanu foto videopubliskošanai no attiecīgā pasākuma norises vietas RERE Grupa iekšējos un arējos komunikācijas kanālos.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā, tā dota vai paziņojot par to elektroniski uz e-pastu: info@reregrupa.lv. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja, piesakoties darbā, vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikums ar dzīves aprakstu (Curriculum Vitae (CV) un/vai motivācijas vēstule) tiktu uzglabāts nolūkā izmantot turpmākā atlasē uz citām vakancēm “RERE Grupa” uzņēmumu grupas ietvaros, iesniedzot pieteikumu norādiet: “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts, arī motivācijas vēstule (ja tā satur Jūsu personas datus),  tiek saglabāts “RERE Grupa” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm “RERE Grupa” uzņēmumu grupas ietvaros.”

Citi noteikumi

“RERE Grupa” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko “RERE Grupa” nenes atbildību.

“RERE Grupa” Privātuma politikā periodiski var tikt veikti grozījumi, publiskojot tās aktuālo versiju “RERE Grupa” mājaslapā. Jums vienmēr ir pieejama aktuālākā privātuma politika.